Varde ljus
  Strax [...] öppnades himlarna och hela skapelsen som är under himlen sken upp och världen skakades. Jag blev förskräckt och jag såg i ljuset ett barn [...] medan jag såg, blev det till en gammal man. Och han ändrade sin gestalt igen och blev såsom en tjänare [...] jag såg [...] en bild med mångahanda gestalter i ljuset.
  Johannesapokryfen, Nag Hammadi-dokumenten, ur De gnostiska evangelierna av Elaine Pagels

  GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt.
  Ur Koranen, 24:35 (ur Koranens budskap, Mohammed Knut Bergströms översättning)

  Jag dväljes av barmhärtighet hos dem, i dem, - i deras SJÄLV, - Jag löser upp det mörker, som av villan alstras fram; Jag lyser upp det med Min vishets fackla.
  Ur Bhagavad Gita (Herrens sång)

Må den vise lämna mörkrets väg och följa ljusets
Må han föredra hemlöshet framför sitt hem och leva i obekväm avskildhet

Dhammapada, vers 87


Varde ljus


Till vår stora lättnad upptäckte vi att vi inte behövde ta hänsyn till någon annans uppfattning om Gud. Vår egen uppfattning, hur begränsad den än var, räckte för att närma sig och få kontakt med honom. Så snart vi erkände möjligheten av att det fanns en skapande intelligens, en världsalltets ande, började vi uppfyllas av en ny känsla av kraft och ledning, förutsatt att vi tog andra enkla steg. Vi upptäckte att Gud inte ställer alltför hårda villkor för dem som söker honom. För oss är andens rike vidsträckt, rymligt, allomfattande, aldrig utestängande eller avvisande mot dem som på allvar söker. Vi tror det är öppet för alla människor. - När vi talar med dig om Gud, menar vi därför din egen uppfattning av Gud.
Från kapitlet Vi agnostiker ur Stora Boken, Anonyma Alkoholisters grundtextAllt färre står för nånting överhuvudtaget. Vi är omgivna av en stank av pseudohändelser, en stank av förljugenhet och billig underhållning. Och en av orsakerna till att det inte går att bryta rundgången av rädsla, förvirring och våld är att människor säljer av sin integritet och sin självkänsla som om det vore en vara som kan värderas i pengar. Det förflutna, nuet och framtiden är ett blodflöde som inte går att stoppa, men det finns över huvud taget ingen framtid där människor slutat att värna om sin självkänsla. Och att värna om sin självkänsla är att vårda det rum där du inte flyr undan och ser dig själv som ett offer eller ett byte, men där du står öga mot öga med dig själv och vågar införliva i din själ vad du ser. - Självkänsla är att ständigt omfatta sitt inre barn med ömhet och respekt och inte låta någon annan människa skada eller kränka det här barnets upplevelse av tillvarons hela kärlek och grymhet. Självkänsla är att inte ha något behov av att svika, men att i stället i djupet av sitt väsen uppleva att det finns en gräns som inte får överskridas, att det finns en helig kontur i tillvaron, en sorts brevväxling med vårt kosmiska ursprung som ingen har rätt att avbryta, håna eller förnedra.
Transkription ifrån videoinspelning av Bruno K Öijers TV-film Från en demons båge 1997, filmen utsändes av SVT och texten publicerades (23/3) i Dagens nyheter detta år.

  Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 29:1
  När man arbetar i eget intresse, främjar man ofta samhällets med större energi, än då man verkligen har samhällets bästa till sin uppgift! Jag har aldrig kommit underfund med, att sådana personer, som gett sig ut för att arbeta för det allmänna bästa, gjort samhället mycken nytta. Det är bland köpmän ju visserligen inte synnerligen vanligt, att man ger sig ett dylikt sken, och man behöver inte spilla många ord på en köpman för att få honom att avstå från den pretentionen.
  Ur En undersökning om folkens välstånd, dess natur och orsaker av Adam Smith (från Idéhistorisk läsebok)Varde ljus

  Människorna inser att det inte är något framsteg för samhället att nita fast en människa på en given plats i en gruva eller en verkstad under hela hennes liv. Man vinner ingenting på att beröva henne sådana arbetsuppgifter som skulle ge henne kontakt med naturen, göra henne till en medveten del av ett stort helt, låta henne ta del av de glädjeämnen som ryms inom vetenskap och konst, fritt och skapande arbete. - Också länder vägrar att bli specialiserade. Varje land rymmer inom sig en blandning av olika smakriktningar och böjelser, av krav och resurser, av möjligheter och skaparkraft. Och varje lands territorium är också sammansatt av olika jordmåner och klimat, av kullar, dalar och sluttningar vilket i sin tur för med sig en ännu större variation när det gäller områden och folkgrupper. Mångfalden är det mest utmärkande draget, både vad beträffar landskapet och dess invånare.
  Ur Åkrar, fabriker och verkstäder i morgondagens samhälle av Pjotr Kropotkin

  Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
  hat auch Religion;
  wer jene beiden nicht besitzt,
  der habe Religion.
  Den som besitter vetenskap och konst,
  har också religion;
  den som besitter ingendera av dessa båda,
  han må ha religion.

  Johann Wolfgang von Goethe
  Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.
  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 22

  A guaranteed income, which becomes possible in the era of economic abundance, could for the first time free man from the threat of starvation, and thus make him truly free and independent from any economic threat. Nobody would have to accept conditions of work merely because he otherwise would be afraid of starving. A talented or ambitious man or woman could learn new skills to prepare himself or herself for a different kind of occupation. A woman could leave her husband, an adolescent his family. People would learn to be no longer afraid, if they did not have to fear hunger. (This holds true, of course, only if there is also no political threat that inhibits man’s free thought, speech, and action.)
  Guaranteed income would not only establish freedom as a reality rather than a slogan, it would also establish a principle deeply rooted in Western religious and humanist tradition: man has the right to live, regardless! This right to live, to have food, shelter, medical care, education, etc., is an intrinsic human right that cannot be restricted by any condition, not even the one that he must be socially "useful".
  Ur Psychological Aspects of a Guaranteed Income for All av Erich FrommVarde ljus

  Vad är ändamålet? Det har jag ingen aning om! O muslimer!
  Jag är varken kristen eller jude, varken zoroastrier eller muslim!
  Jag tillhör varken öst eller väst, varken jorden eller himlen!
  Jag kommer varken från naturens källor eller från himlens kretslopp!
  Jag är varken av jord eller vind, varken av vatten eller av eld!
  Jag härrör inte från Guds tron och ingår inte i skapelsens existens.
  Jag härstammar varken från Iraks land eller från Khorasans jord.
  Jag lever varken i dåtid eller i framtid, varken i himmel eller i helvete.
  Jag är inte från Adam och Eva och inte heller från den högsta boningen.
  Mitt tecken och spår är spårlöst. Min plats och mitt ställe är på intet ställe.
  Jag är varken kropp eller själ, ty jag är själva Själarnas själ.
  Jag steg ut ur mig själv i två halvor och såg de två världarna.
  Jag ser en, söker en, känner en och kallar på en.
  Jag är berusad av kärlekens bägare och båda världarna har försvunnit för mig.
  Nu har jag ingen syssla utom att vara libertin och rucklare.
  Om jag hädanefter skulle leva en dag utan min älskade
  skulle jag i den stunden önska att jag inte hade levat.

  Av Jalal al-din Rumi, översättare okänd, möjligen Eric Hermelin (andra versioner/översättningar av dikten föreligger på svenska, jag valde denna.)

  [...] Hennes kinder glödde, hennes läppar var fuktiga, jag var nästan i upplösningstillstånd. Och plötsligt uppgav hon ett gällt skratt (typiskt för en nymfett) och förde munnen till mitt öra; jag uppfattade först inte hennes frustande viskning men hon skrattade och strök håret ur ansiktet och försökte igen och när jag till slut upptäckte vad hon ville säga var det som om jag föddes till en splitter ny värld, en vansinnig drömvärld där allting var tillåtet. Jag svarade att jag inte förstod vilken lek Charlie och hon hade haft för sig. "Menar du att du aldrig ...?" Hon spärrade upp ögonen som om hon hade mött något absolut orimligt. "Har du aldrig ...?" försökte hon på nytt. Jag närmade mina läppar till hennes bruna axel för att vinna tid. "Låt bli det där!" sade hon hastigt. (Det var egendomligt att konstatera att hon under en lång tid framåt betraktade allt kyssande utom på munnen och allt som inte hade med den direkta könsakten att göra som antingen "romantisk smörja" eller "något abnormt".) - "Menar du verkligen att du inte gjorde det när du var pojke?" frågade hon och satte sig gränsle över mig. "Aldrig" svarade jag fullt sanningsenligt. "Okay", sade Lolita, "då kan vi börja nu."
  Ur Lolita av Vladimir Nabokov

Nuet uppmärksammas blott någon gång, och det betraktas ej såsom annat än vägen till målet. När därför de flesta människorna vid slutet av sitt liv ägna det upplevda en återblick, finna de, att hela sitt liv ha de endast levat "ad interim" och förvånas då de se, att allt vad de låtit gå obeaktat och onjutet förbi just varit deras eget liv, just det de väntade på. I allmänhet är därför människans levnadslopp så beskaffat, att hon alltjämt lurad av hoppet dansar döden i armarna. - Men härtill kommer också den individuella viljans omättlighet, som gör att varje tillfredsställelse alstrar ett nytt begär och att all otillfredsställd åtrå växer i det oändliga! Detta beror i grund och botten därpå, att viljan är i sig själv världarnas herre, som äger allt och som därför ej nöjer sig med mindre än alltsammans, men vilket dock är oändligt. - Emellertid: hur måste det ej väcka vårt medlidande, när vi se, hur försvinnande obetydlig denna världarnas herre blir i sina individuella företeelser! På hans lott kommer vanligen ej mer än att individens kropp kan vidmakthållas. Därav hans djupa vånda.
Ur Om lidandet i världen - Bidrag till läran om tillvarons intighet av Arthur Schopenhauer (från Idéhistorisk läsebok)
Varde ljus

Din Herre sade till änglarna: "Jag vill skapa en människa av lera. När Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned [alla] på era ansikten inför henne!" Därpå föll änglarna ned på sina ansikten, alla utom Iblees som [vägrade] av högmod och blev en av dem som förnekar sanningen. [Gud] sade: "Iblees! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer? Tog ditt högmod överhanden eller var du [alltid] en av dem som anser sig förmer än andra?" [Iblees] svarade: "Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld - honom skapade Du av lera." [Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara och Min förbannelse skall [följa] dig till Domens dag!"
Koranen, 38:71-78 (ur Koranens budskap, Mohammed Knut Bergströms översättning - Iblees/Iblis är ett annat namn för satan.)

  [...] Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom - Vi drar försorg om er och om dem - avhåll er från all skamlöshet, både inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv - Gud har förklarat [livet] heligt - annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er; kanske skall ni använda ert förstånd.
  Koranen, 6:151 (ur Koranens budskap, Mohammed Knut Bergströms översättning)

[...] Det är så bekvämt att vara omyndig. Om jag har en bok som har förstånd i mitt ställe, en själasörjare som har samvete i mitt ställe, en läkare som bestämmer vilken diet jag ska hålla och så vidare, så behöver jag ju inte anstränga mig själv. Jag behöver inte tänka, när det räcker med att jag betalar. Då gör andra det tråkiga arbetet i mitt ställe. Att den absolut största delen av mänskligheten (bland annat hela det täcka könet) anser att steget till myndighet inte bara är besvärligt, utan också mycket farligt - det ser noga de förmyndare till, som varit så vänliga att ta på sig överinseendet. [...] Därför finns det bara ett fåtal som har lyckats trassla sig ur sin omyndighet genom att själva bearbeta sin ande, och ändå kunna gå med säkra steg. - Däremot finns det en större möjlighet att en allmänhet upplyser sig - ja, det är nästan oundvikligt, om man bara ger den frihet; för i så fall finns det alltid, till och med bland dem som tillsatts som förmyndare över den stora hopen, några som tänker själva, som själva kastar av sig omyndighetens ok och som sedan kring sig sprider möjligheten att göra en förnuftig uppskattning av det egna värdet, och tanken att varje människa har en kallelse att tänka själv. [...] För denna upplysning krävs dock inget annat än FRIHET, och till på köpet det oskadligaste av allt som kan kallas frihet, nämligen friheten att i alla avseenden offentligt bruka sitt förnuft.
Ur Svar på frågan: Vad är upplysning? av Immanuel Kant (från Idéhistorisk läsebok)

O Jesus,
Du som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat,
hör min bön.
Från begäret att bli uppskattad,
befria mig, o Jesu.
Från begäret att bli älskad,
befria mig, o Jesu.
Från begäret att vara eftersökt,
befria mig, o Jesu.
Från begäret att bli hedrad,
befria mig, o Jesu
Från begäret att bli prisad,
befria mig, o Jesu
Från begäret att bli omtyckt,
befria mig, o Jesu.
Från begäret att bli rådfrågad,
befria mig, o Jesu.
Från begäret att få bifall,
befria mig, o Jesu.
Från begäret att bli väl behandlad,
befria mig, o Jesu
Från ängslan att bli förödmjukad,
befria mig, o Jesu.
Från ängslan att bli ringaktad,
befria mig, o Jesu.
Från ängslan att bli försmådd,
befria mig, o Jesu.
Från ängslan för att bli förtalad,
befria mig, o Jesu.
Från ängslan för att bli försummad,
befria mig, o Jesu.
Från ängslan för att bli förlöjligad,
befria mig, o Jesu.
Från ängslan för att bli sårad,
befria mig, o Jesu.
Från ängslan för att bli misstänkliggjord,
befria mig, o Jesu.
När andra blir mer älskade än jag,
giv mig nåden att tacka Dig, o Jesu.
När andra blir mer uppskattade än jag,
giv mig nåden att tacka Dig, o Jesu.
När andra blir större i världens ögon och jag förringas,
giv mig nåden att tacka Dig, o Jesu.
När andra blir brukade och jag blir undanskjuten,
giv mig nåden att tacka Dig, o Jesu.
När andra blir prisade och jag blir bortglömd,
giv mig nåden att tacka Dig, o Jesu.
När andra blir gynnade i allt och jag blir försummad av alla,
giv mig nåden att tacka Dig, o Jesu.
När andra blir mer helgade än jag,
endast jag blir det så långt det är möjligt för mig,
giv mig nåden att tacka Dig, o Jesu
AMEN
Litania för en själ som lever av tro, av Kardinal Merry del Val - texten finns i kraftigt bearbetad version som bön 139 i Svenska kyrkans psalmbok, censurerad redan vid andra stycket: "Från begäret att bli älskad, befria mig, o Jesu."

Varde ljus

Till ett barn - musiken


 En del av "Flaskpost - Boken om allt " - En hemsida av och om Peter Oltersdorf
  Till ett barn mp3

  Vad väntar du på, kära barn? - Bara gå!
  Här finns inget kvar att hoppas på
  De vill inget se, vill inget förstå
  de som lärt dig att tacka för maten, duka av
  och har berett dig plats i en familjegrav

  Det är dags att ge sig av
  ifrån förväntningar och krav

  Svensken, ljus, fräsch och sval har ideal
  Här är ingen människa illegal
  Så ödmjuk och mild, en god förebild
  Är det kämpigt därute? - Packa och kom hit!
  Vi löser allt, med samförstånd och sprit

  Det är dags att ge sig av
  ifrån denna självgoda enklav
  - en samfälld sång till vårt jämställda folkhem
  med full sysselsättning fram till fem
  dagis och sedan ICA
  För här är vi alla lika - eller?
  - Vilket jävla skämt!

  Dålig stämning vill ingen ha
  Vad som är sant spelar ingen roll
  Vi tycker likadant

  Där står mor och far förvirrade kvar
  bland ruinhögar och allt fler som inget har
  glor drömskt upp i skyn, en beklämmande syn
  Låt ditt arv, det de lärt dig sen första skriet
  följa med dem i graven, självbedrägeriet

  Det är dags att ta farväl
  - Den Ikaros vars vingar inte bär
  faller nu ner i ren misär
  Här tvingas alla flyga
  Jag måste övertyga dig:
  Det är dags att ge sig av
  Här blir du som bäst en duktig slav

  i det land som IKEA har möblerat
  politiskt korrekt och försåtminerat
  Det är dags att ge sig av
  om ditt hopp är poker, casino, tips och trav

  Besviken, bedragen och betvingad
  Du är ängel, mitt barn, men obevingad
  så du måste ge dig av
  - Du kan dansa härifrån

  Det är dags - Det är dags att ge sig av
  Det är dags - Det är dags att ta farväl
  Det är dags - Det är hög tid för sorti
  Det är dags - Vi rymmer härifrån
  Det är dags - ut i vår underbara värld
  Det är dags - om du ännu inte glömt
  de drömmar barnet i dig drömt

  ©2016 Peter Oltersdorf

Kommentar:
Alla vet hur Normalfallet ser ut. Det är en heltidsanställd, västerländsk, vit, heterosexuell och medelålders man ur medelklassen som är gift och har två barn. Nationaliteten skiftar, men i Sverige är han etnisk svensk. Troligtvis är han nominell protestant, men det är inte längre ett krav. Tills alldeles nyligen var han ensam familjeförsörjare. Det är därför som välfärdstaten är uppbyggd kring honom, alla system och alla strukturer. De som inte är Normalfall räknas till gruppen Särfall: kvinnor, barn, gamla, utlänningar, handikappade samt bi-, homo- och transpersoner med flera.

Ingen kan med exakthet säga var och när Normalfallet först framträdde som en historisk realitet, men sannolikt var han till en början varken vit eller västerländsk. Svensk var han med all säkerhet inte. Han kan ha funnits redan under tidig stenålder. Redan som jägare och samlare kan han ha haft rollen som familjeförsörjare, fast då måhända mer som tjänare åt dem som på ett mystiskt vis frambringade livet, de gudomliga kvinnorna, de som stod modergudinnan närmast.

Gudinnebild från Çatalhöyük i Turkiet
Gudinnebild från Çatalhöyük i Turkiet

Vi har sedan urminnes tider kategoriserat och benämnt vår omgivning och oss själva, men i och med jordbruket började vi på allvar skilja agnarna från vetet... Vi började mäta och beräkna världen. Dessa data ritade och knackade vi sedan ner på papyrus, stenar och lertavlor i form av olika tecken. Vi strukturerade och systematiserade både världen och evigheten. Religionerna formaliserades alltmer. Kvinnan var inte längre frambringaren av livet, utan var nu mer som en inmutad jordplätt där Normalfallet sådde sin säd.

Det överskott som jordbruket gav lade grunden för Normalfallets segertåg över världen. Han gillade att framställa sig som gudomlig. Kanske var det hans sätt att hämnas på ett alltför långvarigt matriarkat. Var han inte gudomlig så var han åtminstone gudomlighetens ställföreträdare på jorden, kung av Guds nåde. Teokratin legitimerade hierarkin och vice versa. Han var som ett grandiost och bortskämt barn, omgiven av slavar och slavinnor, av jasägare och fjäsk. Han var kort sagt ganska ensam på sin tron. - Hur umgås man på ett ledigt sätt med en farao, med någon som på fullaste allvar tror sig vara ofelbar och gudomligt utvald?

Normalfallet insåg så småningom att han åtminstone delvis måste ge upp sin exklusivitet och därmed sin ensamhet. Han gjorde en del tafatta försök med demokrati, men tröttnade oftast fort på käbblande senatorer och ränksmidare. Ville han uppleva gemenskap så fanns ett enklare knep, nämligen den samlande kraft som ett krig mot en gemensam fiende skapar. Han började allt oftare tala om folket och rasen. Han talade om folkgemenskap, ibland också om klassgemenskap - men då givetvis med honom själv som partiordförande. Kommen så här långt i historien hade han definitivt blivit både vit och en förebild för världen. (Säg den man av värld som oavsett egen kulör och etnicitet inte har åtminstone EN kostym av västerländskt snitt i sin garderob!)

Efter ett antal förödande krig, som dessutom lett till utvecklingen av vapen med kraft nog att förinta vår värld, så har Normalfallet motvilligt insett att han nu på allvar måste bygga allianser med Särfallen om han vill överleva. Ledarsidor, debattprogram och sociala medier har blivit hans nya slagfält. Ingen har någonsin månat lika mycket om Särfallen som han, om han får säga det själv. Och det gör han så gärna, med de ord som tidens mode föreskriver. Han ser noga till att inte stöta sig med någon. Han vet vad som passar sig. En kränkt väljare är en förlorad väljare, detsamma gäller för konsumenter.

Normalfallet är en och han är legio. När du ser tidens alla självrättfärdiga skäggskallar på stan så vet du aldrig vem av dem som är Normalfallet, jultomten, hipstern eller fundamentalisten, för alla kommer de med gåvor. Deras paketlösningar tycks alltid så självklara. Normalfallet verkar inte tappa varken i självsäkerhet, myndighet eller auktoritet genom att vara politiskt korrekt. Fundamentalist har han alltid varit, inte när det gäller Gud - för där iakttar han endast läpparnas bekännelse, när och om så krävs - utan när det gäller bevarandet av sitt eget fundament, sin sociala position. Det spelar ingen roll ifall han rullar barnvagn eller pansarvagn, ifall hans gåva är en blomma, ett raffset, en välsignelse eller en handgranat. Kan han inte knyta dig till sig, inte få sin position bekräftad så dödar han dig, på ett eller annat vis, ofta genom skuldsättning till döds. Det är det enda du egentligen behöver veta om Normalfallet.

Detta är en tid då människor på fullaste allvar, utan att blinka och utan ett spår av ironi refererar till sig själva som "de goda krafterna". Detta är självrättfärdighetens tid. Normalfallets nya taktik tycks alltså ha lyckats över all förväntan. Han åker hand i hand med Särfallen ut till Kärrtorp och sjunger den kategoriska mångfaldens lov. Han går i Prideparaden. Här i Sverige är vi nu alla som en stor familj, nu när vi allesammans har blivit Normalfall, även om några av oss alltjämt tycks vara rikare, mäktigare och lyckligare än andra. De största älskarna av Särfallen finner man bland dem som dessa inte utgör något hot emot. Dessa nödlidande och orättvist behandlade hotar inte fåfängan och makten, det gör bara självständiga människor med personlig integritet. De är försvinnande få i nivelleringens land.

PK-lakrits
"Entartete Kunst". - Även efter symbolbytet, efter att det välbekanta lakritsmärket försetts med ett papperstunt lager av normativ kosmetika, så förblir lakritsen sig lik - liksom människan...

Genom att upprätta relationer till Särfallen och deras intresseorganisationer, genom att ge dem kollektivt tillträde till förut exklusiva former av samvaro som exempelvis äktenskapet, till förut reserverade ämbeten, exempelvis som familjebildare och dito överhuvuden så har Normalfallet säkrat kontinuiteten och återväxten. Det blir en sorts självbevarande välgörenhet. Varje Onkel Tom får varsin egen lilla tron vid Normalfallets högra sida och tilldelas varsin förläning, varsitt legala och semantiska reservat, varsitt virtuella begreppsghetto i Normalfallets till synes alltmer jämställda lyckorike.

Dessa ojämlika allianser möjliggörs till stor del av något vi alla delar, nämligen vårt förakt för misslyckanden och svaghet, i synnerhet föraktet för svaga män. Den samfällda dyrkan, åtrå och upphöjelse som den starke och potente mannen åtnjuter utgör Normalfallets psykosociala fundament och förblir ett för de flesta eftersträvansvärt ideal, även då egen identifikation med denna mäktiga idealman är omöjlig. Detta är Särfallets akilleshäl, att Särfallet i hemlighet beundrar och avundas segraren. Vi eftersträvar och åtrår makten, därför överlever den - även i maskeradkostym. Unisex kan den aldrig vara, däremot queer. Den bygger på och kräver polaritet, dominant eller undergiven, svart eller vit, man eller kvinna, jude eller grek.

Särfallen har alltid relaterat till Normalfallet, de är beroende av honom. De behöver honom både ekonomiskt och som normativ origo. Vem skulle de annars ondgöra sig över och frigöra sig från? Normalfallet är fixpunkten och äger också i stort sett hela världen. Han för Särfallen upp på berget, pekar ut över nejden och säger: "Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig". Förr eller senare faller de alla och han ger dem det som människan aldrig får nog av, nämligen bekräftelse, (virtuellt) territorium och kontroll över andra - inklusive deras information! Vill Särfallen hålla sina barn okunniga om något som exempelvis andras tro eller misshagliga ord och bilder - samt givetvis information som ger barnen makt över sin egen sexualitet - så låter Normalfallet gladeligen stryka det ur skolscheman, böcker och filmer, ur det kollektiva minnet och ibland ur själva historien.

Tiden för knäfallet, själva brytpunkten, kallas hos de flesta av oss för "barnlängtan", ett tillstånd vars debut i människors liv hela tiden har skjutits allt längre fram, ända fram till och ofta även bortom fertilitetens gräns. All annan längtan utom denna söker sin snara tillfredställelse, det må vara längtan efter karriär eller självförverkligande, efter andlig, mental, materiell och sexuell tillfredställelse. Orsaken till dröjsmålet är att denna så kallade "barnlängtan" i själva verket handlar om sociokulturell ålderstillhörighet och åldersidentitet, att det är en konformitets- och trygghetslängtan. Man skaffar barn och/eller bildar familj när alla andra gör det - och om en sviktande fertilitet eller det egna sexuella självförverkligandet lägger hinder i vägen så erbjuder Normalfallet givetvis villigt sin hjälp.

Han förser de samkönade paren, de som på grund av egna medvetna och aktiva livs- och partnerval är barnlösa, med spermadonatorer samt adoptivbarn och surrogatmödrar, gärna billiga sådana från tredje världen. Normalfallet har alltid ägt, köpt och sålt människor, för honom är detta inget märkvärdigt. Slavarna tillhör slavägaren, de anställda tillhör företaget, medborgaren tillhör staten ("Staten, det är jag" brukar han säga mellan skål och vägg) och barnen tillhör de vuxna. Normalfallet ser inget etiskt problem i att ge barn som ägodelar åt Särfallen, detta som en bekräftelse på deras samhälleliga delaktighet, på deras normalitet.

En samhällsgrupp har befriats ifrån ansvar över det egna livet men givits rätten till andras, allt medan arbetslöshet och sjukdom/funktionshinder (enligt Försäkringskassans mer skandalösa bedömningar) i praktiken behandlas som individens ansvar av PK-samhället, vilket inte låter sig besväras av inkonsekvensen. Normalfallet ser barn som ägodelar. Normalfallet ser därför inte heller dop eller omskärelse som rituella bekräftelser på att vi är av och tillhör Gud allenast, utan ser på det som att varje farmare har rätt att tvaga eller märka sin boskap närhelst han så önskar. Det är tragiskt när trons (självutnämnda) företrädare instämmer.

Rusiga i och av sin stärkta ägarroll börjar Särfallen alltmer bete sig som hungriga fågelungar. Ju mer Normalfallet matar dem desto mer kräver de - givetvis också för sina barns skull! Det är precis vad Normalfallet vill. Det är deras territorialitet som ska väckas, deras revirbeteenden, deras opportunism, girighet och makthunger, liksom deras känslor av kränkthet och mindervärde, deras törst efter erkännande och bekräftelse.

tjing tjong kinaman "You can leave your hat on..." - En variant av den kinesiska kulturrevolutionen...

Normalfallet sår split, härskar genom att söndra. Särfallens identiteter och tillhörigheter tillväxer sålunda exponentiellt, samt förökar sig genom delning och blir nya kategorier. Normalfallet jublar över den politiska fragmenteringen och polariseringen. Den riktar bort uppmärksamheten från makten som sådan och lämnar den intakt. Normalfallet delar ut knark, bjuder villigt på första silen. Beroendet går i arv, i generation efter generation.

Det blir så mycket enklare för Normalfallet om vi alla är som han, om vi känner kontrollbehov, girighet, hat, avund, missunnsamhet och rädsla. Den som är uppfylld av begär är inte fri och söker heller inte friheten, i synnerhet inte andras. Hämndbegäret vill inte se någon benådas utan kräver rättvisa, kräver kompensation. Paradoxalt nog vill Normalfallet gärna att vi talar om relationer, om nätverk, om att vi alla behöver varandra, om att vi alla är beroende av varandra. För vore du oberoende så skulle du ju kunna lämna både honom och hans hejdukar åt sina öden. Vi ska vara rädda för ensamheten och tystnaden, för egen tid, för egna tankar och känslor, för friheten.

Normalfallets grundlurade lakejer ser i den så kallade rättvisans namn till att beroendet aldrig upphör, att basbehov såsom beskydd, värme, mat, bostad, kläder, sjuk- och tandvård, undervisning och rättshjälp med mera alltid kostar något eller är villkorade. Du får din veckopeng först om du tackar för maten, om du bekräftar deras makt och betydelse. I en värld där kärleken så har reducerats till byteshandel och där man kan köpa barn så hindrar inget att man också manipulerar sig till och köper gunst och tacksamhet. Det som borde vara en rättighet blir till en ynnest, till välgörenhet, till ett välvilligt bidrag. Våra institutioner, i synnerhet familjen, blir i slutändan iscensättningar av Stockholmssyndromet, av offrens identifikation med kidnapparen. Till slut lär du dig att älska "Storebror". Vad har du för val? Nordik Wölf

Låser man in en vargvalp i ett tomt rum så är det första den gör att sniffa sig igenom rummet, att kartlägga det. Gör man detsamma med en hundvalp så börjar den istället omedelbart gny och gnälla invid den låsta dörren. Hunden är i motsats till vargen beroende av människan, den är domesticerad. Hunden har liksom många andra djur personlighet. Faktum är att den har två, dels sin egen och dels den som vi tillskriver den. Hunden som sällskapsdjur fyller därigenom två funktioner, dels ger den oss bekräftelse och dels låter den sig med fördel projiceras på. I somliga fall duger den också att visas upp som en källa till stolthet och status. Den är med andra ord som ett barn. Vad är uppfostran annat än domesticering?

Oavsett vilka egenskaper och vilken personlighet ett barn må ha i övrigt så fungerar det först och främst som en bekräftelsemaskin och en filmduk på vilken de vuxna kan projicera egna föreställningar och förhoppningar, samt att barnet (i bästa fall) också är en socialt gångbar accessoar. Barnet är och förblir den ojämförligt viktigaste av vuxenhetens och tillika Normalfallets regalier. Domesticeringen avser att göra barnet till en presentabel kulturvarelse, att normera det. Det är en kultivering som kräver maktutövning, att barnets vilja helt eller delvis kuvas.

Allt utom bevislig fysisk misshandel (i Sverige alltså, i andra länder funkar det också) är tillåtet: mutor, inlåsning, lögner/desinformation, men framför allt indragandet av de vuxnas kärleksbevis, gärna i kombination med martyrskap. Barnet ska känna sig ensamt och utlämnat till de vuxnas nåd, helst också känna skuld. Hur mycket mer uppskattad blir då inte nåden när och om den väl kommer? De vuxna kan nedstiga ur sin himmel och gudalikt benåda den lilla illbattingen. Familjen är en institution och kulturvarelsen är dess institutionsskadade slutprodukt, med skador som traderas genom generationer, i somliga kulturer och/eller familjer även fysiska skador.

Ifall vi leker med tanken att barns myndighet inte längre uppnåddes vid en specifik ålder utan istället fastställdes genom examination, samt att de barn som klarade prövningen vore garanterade beskydd, grundläggande uppehälle och egen bostad (samt rösträtt) - hur många barn skulle då snarast lämna familjen och i så fall vid vilken ålder? Skulle kärnfamiljen, samhället och (den organiserade) religionen som de ser ut idag överleva ett individuellt socioekonomiskt oberoende? De flesta vuxna är givetvis också beroende. För svensk del så har EU:s påbud om fri rörlighet för människor och kapital i praktiken inneburit fri rörlighet för Normalfallet och fri överföring av hans (och vårt) kapital till olika skatteparadis, allt medan de flesta av oss andra sitter fast i socioekonomiska beroenden och sällan tar oss någonstans.

Var inte välfärdsstatens bärande idé den om de lika möjligheterna, att en människas självgestaltning och framgång inte skulle vara beroende av vilken familjesituation hon har? Alla familjer är inte bra familjer, därför behövs ett starkt samhälle till barnens försvar, till allas försvar. Det samhället får inte bygga på nyttoperspektivet. Ett samhälle där människan värderas utifrån nyttan blir ett samhälle utan förståelse för svaghet, för de onödiga och oönskade. Det jämlika samhället måste istället bygga på det enskilda människolivets helighet (liksom på hela skapelsens helighet).

Även om det kvittar stjärnorna lika ifall någon är född eller död så måste samhället bygga på ett odelbart och absolut människovärde. Samhället kan därför inte heller bygga på föränderliga och relativa egenskaper som identitet och/eller tillhörighet, eftersom relationer kan vara både av ondo och av godo. Den individuellt fria och egalitära Gudsstaten måste sålunda upprättas oavsett om Gud finns eller inte - och kan paradoxalt nog bara bestå och utvecklas i den sekulära och demokratiska rättsstatens form.

Istället för att ha en demokratisk rättsstat vars enda uppdragsgivare är medborgaren och vars enda skyddsobjekt är invånaren så har vi idag en växande flora av kompensatoriska system för i stort sett varje tillstånd/tillhörighet/identitet som avviker från Normalfallet vad gäller etnicitet, hudfärg, sexualitet, livsåskådning, sjukdom, funktionsnedsättning, arbetslöshet, barndom, ungdom, ålderdom, kvinnlighet eller vad det nu må vara. Det finns försäkringar, särlagstiftning och ombudsmän för nästan allt.

Snårigheten är i sig illa nog, men värre är att kontrollapparaten gett ett centraliserat tolkningsutrymme åt en armé av utredare och handläggare, vilken utför mer eller mindre godtyckliga individuella bedömningar av vad som i grunden är fundamentala samhällsbehov, generella nödvändigheter som istället borde standardiseras och därmed göras rättssäkra, såsom beskattning, rättsskydd och grundläggande försörjning.

En procentuell transaktionsbeskattning via banksystemet kräver ingen taxering. En generell basinkomst kräver ingen handläggning. Ett konsekvensbaserat rättssystem med fasta straffsatser kräver ingen bedömning av uppsåtet. Fullt friska människor bör varken tolkas eller utredas annat än på egen begäran eller om de har begått brott mot andra. I det senare fallet bör de förvisso utredas polisiärt angående ansvarsfrågan, men också utredas ekonomiskt, socialt och psykologiskt - främst utifrån samhälleliga skyddsaspekter, men även för att fastställa vilken rehabilitering som kan förhindra upprepad brottslighet hos den aktuella brottslingen, samt vilka samhällsinsatser som motverkar liknande framtida brottslighet generellt.

Benådningar/behandlingar/åtgärder kan sedan (givet ett system med fasta straffsatser) ske utifrån dessa utredningars resultat. Att fastställa ett brotts gärningsman och orsak ankommer måhända på människan, men att fastställa skulden hör Gud till. Varje mänsklig handling är emellertid alltid, oavsett intention och resultat, en källa till möjlig lärdom. Används denna över tid ackumulerade kunskap konsekvent med fokus på samhällsskydd, brottsbekämpning och såväl förövares som brottsoffers individuella rehabilitering och upprättelse - snarare än att som idag huvudsakligen vara ett verktyg för kollektiv vedergällning - så närmar man sig ett vetenskapligt synsätt av orsak och verkan istället för den nuvarande juridikens indirekta beroende av politisk populism, av "det allmänna rättsmedvetandets" irrationella harm och hämndlystnad. - Land skall med lag byggas!

Allmänskyddet är A och O. När det statliga/gemensamma våldsmonopolet krackelerar så hamnar såväl dagis och skolan som det vuxna samhället i händerna på mobbare, kriminella och diverse samvetslösa profitörer. Varje människoliv är heligt, det kräver därför beskydd, försörjning och livslång möjlighet till upprättelse och självgestaltning. Tolkningsutrymmet tillhör däremot var och en, det tillhör inget system och ingen ledare, varken världslig eller religiös. Ingen äger rätten att döma medmänniskan, rätten att ställa sig mellan den enskilda människan och Gud.

Bedömningen av medmänniskan måste minimeras i alla våra system och friheten såväl som egenansvaret maximeras, detta utan att tumma på den grundläggande säkerhet och trygghet som vi alla behöver. - Det rättvisa samhället där alla får den bekräftelse, det straff eller den kärlek de är värda låter sig inte skapas i jordelivet, men att täcka allas basbehov torde vara möjligt. Det måste vara möjligt!

Politiker, predikanter och föräldrar åberopar gärna och ofta objektiva referenser när de vill legitimera och tradera vad som i grund och botten är deras egna subjektiva preferenser, sprungna ur generationers kompensatoriska kontroll- och bekräftelsebehov, ur detta som vi kallar kultur. Moralen är nämligen för legitimitetens skull alltid nödgad att åberopa rättfärdigheten. Uppsättandet av enskilda människor och principer på piedestal dömer emellertid den moralistiska och idealistiska beundraren till ett evigt kretslopp av upphöjelse och besvikelse, till nya omtag var gång som det för tillfället vördade objektet faller ner ur sin imaginära himmel - och det gör de alla förr eller senare! Det finns ingen fullkomlighet i jordelivet. Den finns bara hos Gud.

Kulturens lögner, stabilitetens och de "evigt bestående värdenas" illusion, åstadkommer en skenbar polaritet mellan en förljugen trygghet och en minst lika förljugen frihet. Individuationsprocessen blir därför ofta en flykt från ett beroende till ett annat. Att leva utan varken tillhörighet eller tillfredställelse är givetvis plågsamt för ett flockdjur som människan men vår utveckling gagnas inte av bekräftelser för sådant vi inte är, sådant vi inte kan reduceras till. Resan går via självkännedom och självrannsakan, det är resan till både kärleken och sanningen. Det är resan till Gud, pilgrimsfärden. Det är det sanna korståget, det sanna jihad.

På samma vis som konformism i förlängningen leder till ett individuellt såväl som ett kollektivt/globalt självmord, så leder kompensatorisk exil i njutningarnas land istället till övermättnad eller missbruk, inte sällan ett missbruk av andra människor - till skövling, vilket i sin tur leder till empatilöshet och alienation, till en känsla av brist på livsinnehåll och till ett sökande efter mening, efter identitet och tillhörighet. Begärens frihet erbjuder nämligen ingen frihet från begären. Hedonismen och formalismen är jämbördiga rivaler när det gäller sin marknadsföring, vem av dem som segrar i slutändan beror på individens efterfrågan. Den äldre kundkretsen brukar vad det lider falla för formalismens två storsäljare, äktenskapet och familjen. Trygghets- och kontrollbehovet/-begäret ersätter vanligtvis människans frihetslängtan i takt med att ungdomens krafter tryter.
IKEA
IKEA De för osökt tanken till IKEA, dessa två platta moralpaket som successivt blivit allt tillgängligare, allt billigare, som fått allt enklare monteringsanvisningar, som marknadsförts allt hårdare men vars innehåll har blivit allt bräckligare. Ökad tillgänglighet brukar ju dessvärre slå följe med sjunkande värde och sjunkande kvalitet. Äktenskap och familjer har blivit slit-och-släng. På sikt kan dessa institutioner inte överleva individuationens valfrihet. Frågan är hur länge till som nostalgi och romantik kan fungera som respiratorer innan dessa terminalpatienter till slut dödförklaras av historien.

Våra släktingar schimpansen och bonobon/dvärgschimpansen är båda oss till ungefär 98-99% genetiskt lika. Det som skiljer dem åt är Kongofloden, konkurrenssituationen och beteendet. Norr om floden konkurrerar gorillor med schimpanser om födan, en konkurrens bonobon slipper. Schimpanser löser konflikter och spänningar med våld, bonobon gör det genom sex - alla med alla oavsett ålder och kön. Konkurrens är en fundamental naturprincip, men frågan är hur en kombination av säkrad behovstillfredsställelse, våld som socialt olönsam strategi och frivillig konkurrens skulle påverka vår egen arts utveckling på sikt. Skulle libidinösa/erotiska beteenden ersätta (delar av) våldet? Följdfrågan blir hur en människa med täckta basbehov - inklusive sexuell tillfredsställelse och tryggad reproduktion - utvecklas vidare, ifall hon som tryggad och befriad kvarblir hos Eros eller om hon väljer Agape.

Särfallens kamp för rättigheterna si eller så är sprungen ur villfarelsen att vårt gemensamma epicentrum, det vill säga Normalfallets strukturer, kulturer, normer och makt är företeelser som låter sig transformeras genom att erövras. Man inbillar sig att så snart som de olika formerna; tvåsamheten, äktenskapet, familjen, samhällsinstitutionerna samt kulturen i stort har gjorts tillgängliga på lika villkor för alla så upphör förtrycket och utanförskapet. - Vilken formidabel dårskap! Dessa institutioner både genererar och ÄR förtrycket och utanförskapet!

Varje mänsklig gemenskap har och är sitt eget särintresse och står alltid i dikotomisk relation till den bibliska syndabocken, vars sociala funktion är att tillhandahålla en extern bärare/ägare av alla de egenskaper och attribut som gemenskapen (kulturen) i fråga inte förmår eller vill införliva i sin självbild - exempelvis islamisten, juden, nazisten, pedofilen, eller de kvinnor som på skärtorsdagen far till Blåkulla för att idka könsumgänge med satan...

All gemenskap bygger på åtskillnad och exklusivitet, på vad den är och inte är. Varje kultur, norm och begrepp inkluderar och exkluderar. Mångkulturens enda bidrag till Normalfallets normativa fängelse är därför blott en uppsättning sinsemellan mer eller mindre exklusiva underavdelningar. - Är det inte märkligt att de röststarkaste hyllningskörerna till kulturen si eller så oftast består av dess flyktingar, av (kända) personer som överskridit just dessa kulturers geografiska och/eller sociala gränser, som migrerat eller gjort en klassresa?

Märkligt är också att den idealistiska vurmen för det "ursprungliga" och "naturliga" återfinns i lika mån hos både rasister och antirasister, samma exotism och romantik oavsett om det gäller "den ädle vilden" från Långtbortistan eller nationalromantiskt vikingadravel. - Valet inför framtiden står inte mellan Normalfallet och Särfallen. Valet står mellan å ena sidan moderniteten och individuationen och å andra sidan kulturerna och normaliteten.

Jag har under hela mitt liv levt under Normalfallets ok, från det att jag själv var ett värnlöst barn. Jag har upplevt våldet och de institutionaliserade kränkningarna, den isande kylan och tystnaden hos gruppen när fel människa talar eller när någon säger fel saker. Jag har sett den omedvetna konformismen hos kulturvarelsen. I kollektiv är människorna fullkomligt nådlösa, en blodtörstig pöbel. Tidvis, alltför ofta, har jag varit en av dem. Dessvärre är jag det fortfarande. Normalfallet finns i oss alla. Vår tids tragik är att Särfallen agerar som hans medberoende, som hustrun till en missbrukare.

Hon har i sin hybris utsett sig själv till Normalfallets samvete och roterar som en sattelit kring honom. Hon har gjort det till sin sak att få Normalfallet att sluta dricka, sluta dricka blod. Han faller gång på gång och lovar efter varje återfall högtidligt att sluta. Tillsammans utför de sin dödsdans kring skulden, mellan en obarmhärtig moral och ett lika obarmhärtigt missbruk, i ett tillstånd av ständig skam, ständiga lögner, ständiga anklagelser och en ständig ömsesidig misshandel där de båda trots allt försöker hålla skenet uppe, försöker bevara en smula värdighet, bevara sin egendom, äktenskapet, familjen, samhället, religionen.

Vi (svenskar) vill ju så gärna lösa allt TILLSAMMANS, att alla drar åt samma håll, att vi jobbar som ett team, att vi är ett glatt gäng. Det är förgäves. Släpp taget om missbrukaren. Låt barnen gå sin väg - sin EGEN väg! Det finns ingen större hybris än att tro sig själv mäktig nog att bära andras liv - och att tro sig ha rätten till det! Individen är den enda obestridliga sociala entiteten. Det finns därför bara en gräns att försvara och tradera, integritetens gräns, varje enskild människas fulla och okränkbara rätt till sitt eget liv. Kravet på att denna gräns respekteras blir därför också det enda rättfärdiga krav man kan ställa på medmänniskan.

Familjers gränser skiftar istället stort, i relation till likaså skiftande kulturer. Där familjen är stor och stark är individen och samhället ofta påfallande svaga. Där nepotism, sexism och patriarkat råder finns lite utrymme och förståelse för den enskildes valfrihet. Kärleken, demokratin och solidariteten kan inte integrera sådant som missbruk, maktanspråk, korruption, nepotism, sexism, rasism eller hedersvåld. Den begreppsdiffusion som (svenska) liberaler och socialister i åratal har skapat kring detta utgör ett förräderi mot både sanningen och mänskligheten.

Livet i sig är en av naturen given möjlighet, inte en rättighet. Vill vi att livet ska vara en rättighet, att våra stolta deklarationer om de mänskliga fri- och rättigheterna ska vara mer än en ordrik överbyggnad ovanpå en obefintlig ekonomisk bas så måste vi upprätta ett individuellt ekonomiskt oberoende samt ett ekonomiskt system som finansierar detta, istället för att som nu eftersträva en kollektivistisk sagovärld av lyckliga slut, istället för att som nu i en anda av lallande naiv idealism tro att vi kan kompensera bort livets orättvisor och censurera bort dess misshagliga uttryck.

Detta är vår tids historiska misstag, att vi börjat göra rättigheterna kategoriska och kompensatoriska istället för allmänmänskliga. Jag fruktar att priset för det kan bli demokratins undergång. Teorierna om den "strukturella" rasismen, sexismen med mera gör ingen och alla ansvariga för beteendet; personen, kulturen såväl som mänskligheten som sådan. Sjukdomsorsaken blir omöjlig att finna och isolera. Därför isoleras, alieneras och demoniseras istället symptomen, liksom de som uppvisar dem. Allmänt (och hos de flesta däggdjur) förekommande beteenden såsom revirhävdande och rädsla för det okända/främmande blir till något onaturligt. Den självförhärligande humanismen segrar, syndabocken sänds ut i öknen och häxorna brinner.

Det samfällda politiskt ängsliga mumlandet har lagt dessa frågor i extremisters händer, antingen hos socialt marginaliserade kriminella som kompenserar för sitt samhälleliga utanförskap/misslyckande genom att upphöja vandalism, röveri och mordlust till politisk/religiös plikt, eller hos en brokig samling politiska pajasar som tror att det värdefullaste svensken äger är vitt skinn, knätofs och knäckebröd. "På deras frukt skall ni känna igen dem" - och frukten är i båda fallen desintegration.

Dårskapens ledare äro legio - likväl är han en enda! Normalfallet är förvisso en autonom och självbevarande struktur i kulturen, kollektivet, kosmos och dig själv, men denna struktur kan du varken förändra eller förinta. Den är en del av vad det innebär att vara människa. I bästa fall kan du på egen hand och genom egna beslut tidvis undfly dess inverkan. Gå med Gud, kära barn. Sök den allomfattande gränslösa kärleken. Var den.

© 2016 Peter Oltersdorf

Ekorren Ratatosk, världsträdet Yggdrasils flinke budbärare i den nordiska mytologin, har jag lånat in som illustration av Tage Danielssons visdomsord i boken Tankar från roten: "Utan tvivel är man inte klok". Skepsis och distans i lagom dos skyddar mot mycken dåskap när man utforskar livets aspekter, vilka tyvärr inte låter sig isoleras och därför endast kan beskrivas och avbildas ikoniskt, som representationer, ett faktum som inte underlättar navigationen. Skapelsen är en dynamisk interaktion. Den här relationskartan visar alltså inte sanningen. Sanningen känner blott Gud. Om alla valde rätt väg i livet skulle den fria viljan i praktiken inte existera, möjligheten till felval är Guds vilja. Guds dom och nåd lär bli därefter. Kanske ska du använda ditt förstånd. - Klicka på bilden nedan ifall du vill se den i större format. Lycka till på färden, kära barn.
Kors då...

Till Flaskpost - Boken om alltRätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 26:3
  [...] Att våra dagars uppfostran döljer för den unga människan vilken roll sexualiteten kommer att spela i hennes liv är inte det enda man kan förebrå den. Den försyndar sig dessutom genom att inte förbereda henne på den aggression som kommer att riktas mot henne. När uppfostran släpper ut unga människor i livet med så felaktig psykologisk orientering, beter den sig lika galet, som om man utrustade en polarexpedition med sommarkläder och kartor över de norditalienska sjöarna. Ett visst missbruk av de etiska fordringarna gör sig därvid gällande. Strängheten i dessa skulle inte skada mycket, om bara uppfostran sade: "Sådana borde människorna vara för att bli lyckliga och göra andra lyckliga; men man måste räkna med, att de inte är sådana." I stället låter man den unga människan tro, att alla de andra uppfyller de etiska fordringarna och således är dygdiga. Därpå grundar man kravet, att även hon skall vara sådan.
  Ur Vi vantrivs i kulturen av Sigmund Freud
1. Använd inte vita lögner, om det inte är nödvändigt
2. Skada inte någon på något sätt
3. Slå inte någon utom Ronny
4. Använd inte svarta lögner
5. Använd inte ord som är värre än "snorunge"
6. Svär inte
7. Gör inte grimaser utom åt Ronny
8. Var inte självisk
9. Uppför dig inte som en gris
10. Skvallra inte utom på Ronny
11. Stjäl inte utom från Ronny
12. Förstör inte andra människors tillhörigheter, utom Ronnys
13. Var inte inställsam
14. Var inte sur utom på Ronny
15. Ge inte svar på tal utom till Ronny

Reglerna för några nio- och tioåriga flickors hemliga klubb, ur Modern utvecklingspsykologi av Christer Jeffmar.
  1 Du ska inte tro att du ÄR något
  2 Du ska inte tro att du är lika god som VI
  3 Du ska inte tro att du är klokare än VI
  4 Du ska inte inbilla dig att du är bättre än VI
  5 Du ska inte tro att du vet mera än VI
  6 Du ska inte tro att du är förmer än VI
  7 Du ska inte tro att DU duger till något
  8 Du ska inte skratta åt OSS
  9 Du ska inte tro att någon bryr sig om DIG
  10 Du ska inte tro att du kan lära OSS något
  Jantelagen, ur En flykting korsar sitt spår av Aksel Sandemose
Vår världsåskådning är en hjärtesak. För oss är känslan viktigare än förståndet. En arbetarpojke, vars hjärta klappar varmt för vår führer, är viktigare för Tyskland än en högt bildad estet som bekämpar varje impuls i sitt klenmodiga känsloliv med förståndsmässiga argument.
Skrivet av högste ungdomsledaren Baldur von Schirach i boken Die Hitlerjugend, hämtat ifrån Nazismen i dokument av Stig Jonasson
  Rasism är den lägsta, grövsta och primitivaste formen av kollektivism. Dess grundidé är att tillskriva människans genetiska härkomst moralisk, social eller politisk betydelse - att en människas intellektuella egenskaper och karaktärsdrag produceras och förs vidare av hennes invärtes kroppskemi. Vilket i praktiken innebär att en människa ska bedömas, inte efter sin egen karaktär och sina egna handlingar, utan efter sitt förfäderskollektivs karaktär och handlingar.
  Ur Själviskhetens dygd av Ayn Rand

Den individuella friheten är inte någon kulturföreteelse. Den var störst före all kultur, låt vara att den då vanligen var värdelös, eftersom individen knappast var i stånd att försvara sig. Genom kulturutvecklingen blir denna frihet inskränkt, och rättvisan fordrar att ingen undantas verkan av denna inskränkning.
Ur Vi vantrivs i kulturen av Sigmund Freud

Vi kommer att nå målet först då vi är tillräckligt modiga att skrattande förstöra och lägga i ruiner det som en gång var heligt för oss, såsom tradition, uppfostran, vänskap och mänsklig kärlek.
Skrivet av Joseph Goebbels, ur boken Die zweite Revolution, hämtat ifrån Nazismen i dokument av Stig Jonasson

  Pilatus frågade: "Vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Han skall korsfästas!" Han frågade: "Vad har han gjort för ont?" Men de ropade ännu högre: "Han skall korfästas" - När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak."
  Bibeln, Matteusevangeliet 27:22-24
Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.
Bibeln, ur Lukasevangeliet 23:34

Av alla despotier är de doktrinäras eller religiöst inspirerades despoti den värsta. De är så måna om sin guds ära och sin idés triumf att de inte har något hjärta kvar vare sig för friheten eller värdigheten, eller ens för de levande, verkliga människornas lidande. Den gudomliga nitälskan, omtanken om idén uttorkar till slut den mänskliga kärlekens källor i de ömmaste själar, i de medlidsammaste hjärtan. [...]
Ur Gud och staten av Michail Bakunin

  Frihet innebär makt att göra vadhelst som icke skadar någon annan; för utövning av varje människas naturliga rättigheter finns därför inga andra gränser än de, som tillförsäkrar samhällets övriga medlemmar åtnjutandet av samma rättigheter. Dessa gränser må allenast genom lag fastställas.
  Ur Franska Nationalförsamlingens förklaring om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna 1789
  Individuella rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val; en majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet; Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten (och den minsta minoriteten på jorden är individen.)
  Ur Själviskhetens dygd av Ayn Rand

Blood may not always be thicker than water, if a controversial finding from one of the world’s best-preserved Stone Age settlements is to be believed. At Çatalhöyük in Turkey, it appears that people did not live in families. Instead, the society seems to have been organised completely differently.


[...] Marin Pilloud of the Central Identification Laboratory in Hickam, Hawaii, realised she could work out who lived together. With Clark Spencer Larsen of Ohio State University in Columbus, Pilloud took detailed measurements of the teeth from 266 skeletons. - Closely related individuals have more similar teeth than unrelated individuals, so she could get a measure of how related the remains were.


Because Çatalhöyük is made up solely of small houses, Pilloud expected it to be organised rather like a modern village, with "small nuclear families living together and defining the community", she says. So people buried together should have been more closely related than people from different houses. - But she found no pattern at all. "It does not appear that individuals that were buried together were closely related to each other," she says. "Çatalhöyük was likely not centred around nuclear families."
Publicerat i New Scientist 1/7 2011
https://www.newscientist.com/article/dn20646-family-ties-doubted-in-stone-age-farmers/


Çatalhöyük, a Neolithic settlement included in the 2012 UNESCO World Heritage list, has attracted thousands of academics from 22 countries to its archaeological works, set to be finished in 2018. The latest headline discoveries at the site indicate that Çatalhöyük was a place of relative gender equality, according to Stanford University Professor Ian Hodder, who is directing the excavations.


"Thanks to modern scientific techniques, we have seen that women and men were eating very similar foods, lived similar lives and worked in similar works. The same social stature was given to both men and women. We have learned that men and women were equally approached," Hodder said. "People lived with the principle of equality in Çatalhöyük, especially considering the hierarchy that appeared in other settlements in the Middle East. This makes Çatalhöyük different. There was no leader, government or administrative building; men and women were equal," he added.


[...] The team has also made important discoveries about social structure through burials at the site. "We have also seen that people who were buried under houses were not biologically relatives or members of the same family. They lived as a family but their natural parents are not the same. Those who were born in Çatalhöyük did not live with their biological parents but with others," Hodder said.
Publicerat i Hürriyet Daily News 2/10 2014
http://www.hurriyetdailynews.com/catalhoyuk-excavations-reveal-gender-equality-in-ancient-settled-life.aspx?pageID=238&nID=72411&NewsCatID=375

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 16:3
  Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.
  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 20:2
  Hans lärjungar sade till honom: "Omskärelsen, gör den nytta eller inte?" Han sade till dem: "Om den gjorde nytta, skulle deras Fader skapat dem omskurna ut ur deras mor vid födelsen. Men den äkta omskärelsen i Anden gjorde full nytta.
  Ur Thomasevangeliet, Nag Hammadi-dokumenten
  Och HERREN, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, för att du må leva.
  Bibeln, Femte Mosebok 30:6
  Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.
  Bibeln, Galaterbrevet 3:28
  Härliga, sedliga institution, heliga familj, oantastliga, gudomliga instiftelse, som skall uppfostra medborgare till sanning och dygd! Du dygdernas påstådda hem, där oskyldiga barn torteras till sin första lögn, där viljekraften smulas sönder av despoti, där självkänslan dödas av trångbodda egoismer. Familj, du är alla sociala lasters hem, alla bekväma kvinnors försörjningsanstalt, familjeförsörjarens ankarsmedja, och barnens helvete!
  Ur Tjänstekvinnans son av August Strindberg

Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge.
Bibeln, Lukasevangeliet 14:26

Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig." Han svarade honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?" Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.
Bibeln, Matteusevangeliet 12:46-50

Det finns ingen anledning att dölja sanningen för oss själva: den normala familjen från tidigare dagar, i vilken mannen var allt och kvinnan inget - eftersom hon inte hade en egen vilja, inte heller egna pengar eller egen tid - denna familj modifieras dag för dag; den tillhör nästan det förgångna. Men vi skall inte bli skrämda av detta faktum. Antingen genom fel eller genom ignorans så är vi beredda att tro, att allting i oss kommer att vara oföränderligt, medans allt annat förändras: "Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så". Men det finns inget som är mer felaktigt än detta synsätt! Vi behöver bara läsa om hur människor hade det förr i tiden, så förstår vi med detsamma att allt är underkastat förändring och att det inte finns vanor, politiska organisationer, moral som förblir oföränderliga eller okränkbara. Och familjen har ofta ändrat form under de olika epokerna i mänsklighetens historia; den var en gång helt olik vad vi är vana att skåda idag.


[...] Så snart som barnet (pojke eller flicka) börjar tjäna pengar, betraktar han sig själv som sin egen herre, till en sådan grad att föräldrarnas ord och råd slutar att ha någon effekt på honom. Föräldrarnas auktoritet minskar och barnet slutar att lyda. Allt eftersom familjens hemarbete dör ut allt mer och mer, kommer alla underhålls- och utbildningsförpliktelser att tas över av samhället från föräldrarna. Under kapitalismen var barnen ofta, alltför ofta, en tung och obärbar börda för den proletära familjen.


[...] Kapitalisterna är själva inte omedvetna om att den gamla typen av familj, med hustru som slav och mannen som ansvarig för familjens försörjning och välbefinnande, är det bästa möjliga vapnet för att undertrycka proletariatets strävan mot frihet, att minska den revolutionära andan hos de arbetande männen och kvinnorna. Ängslan för sin familj knäcker arbetarens ryggrad och tvingar honom till att schackra med kapitalet. Vad gör inte fadern och modern när deras barn är hungriga?


[...] Vad observerar vi idag? Den överspolade familjen börjar brytas ner. Den befriar sig successivt från allt det hemarbete som tidigare var stöttepelaren, som upprätthöll familjen som social enhet. Hushållsarbetet? Det verkar också ha förlorat sin betydelse. Barnen? Föräldrarna - proletärerna är redan nu oförmögna att ta hand om dem; föräldrarna kan vare sig garantera livsuppehälle eller utbildning. Detta är den situation, som både föräldrar och barn lider lika mycket av.


[...] Uppgiften att uppfostra barnen är inte längre en nödvändighet för familjen, eftersom denna uppgift alltmer glider över till kollektivet. Men på den forna familjens ruin skall vi snart resa en ny form vilken kommer att innehålla helt igenom annorlunda relationer mellan män och kvinnor. Den skall vara en förening av affektion och kamratskap, en förening av två jämlika personer i det kommunistiska samhället, båda fria, båda oberoende, båda arbetare.


[...] Äktenskapet skall renas från alla sina materiella element, från alla penningöverväganden som utgör en ful fläck på familjelivet idag. Äktenskapet skall hädanefter förändras till en sublim förening av två själar som älskar varandra, där var och en har förtroende för den andre. Denna förening garanterar varje arbetande man och kvinna samtidigt den mest fulländade lycka, maximal tillfredsställelse vilket är de individers lott som är medvetna om sig själva och om livet som omger dem. Denna fria förening, som är stark i det kamratskap som inspirerade den, är vad morgondagens kommunistiska samhälle erbjuder både män och kvinnor - istället för gårdagens äktenskapsslaveri.


[...] Kvinnan som känner sig kallad att deltaga i kampen för den stora saken, arbetarnas befrielse - en sådan kvinna borde känna till att i den Nya Staten finns det ingen plats för sådana indelningar som vi tidigare gjorde: ”Detta är mina barn; dem är jag skyldig all moderlig omvårdnad, all min affektion; det här är dina barn, mina grannars barn; dem bryr jag mig inte om. Jag har tillräckligt med mina egna”. Hädanefter kommer modern-arbetaren, som är medveten om sin sociala funktion, att höja sig till en punkt där hon inte längre skiljer mellan dina och mina. Hon måste komma ihåg att hädanefter finns det bara våra barn, de i det kommunistiska samhället, alla arbetares gemensamma ägodel.


[...] I stället för den individuella och egoistiska familjen, kommer det att växa upp en stor universell arbetarfamilj, i vilken alla arbetare, män och kvinnor, skall vara, över allt annat, bröder, kamrater. Sådan kommer relationen mellan män och kvinnor att vara i morgondagens kommunistiska samhälle. Denna nya relation kommer att ge mänskligheten all den glädje som den så kallade fria kärleken, förstärkt av en sann social jämlikhet mellan mannen och kvinnan, kan ge. En glädje som var okänd i det kommersiella samhället under kapitalistisk regim.


[...] Bered väg för friska, rosenkindade barn; bered väg för en kraftfull ungdom som sluter upp i livet och dess glädje, som är fri i sina känslor och sina affektioner. Sådana är det kommunistiska samhällets slagord. I jämlikhetens, frihetens och kärlekens namn uppmanar vi de arbetande männen, bondekvinnor och bönder att modigt och med fast tro ta upp arbetet för att rekonstruera det mänskliga samhället, för att göra det mer perfekt, mer rättvist och bättre rustat för att kunna ge individen den lycka som han förtjänar. Den sociala revolutionens röda flagga, som efter Ryssland också skall skydda andra länder i världen, förkunnar redan för oss himlens närmande till jorden. Något som mänskligheten längtat efter i århundraden.
Ur Alexandra Kollontajs artikel Kommunismen och familjen, publicerad i tidskriften Fjärde Internationalen 5/1975
https://www.marxists.org/svenska/tidskrifter/fi/fi75-5/kommunismen_och_familjen.html

  [...] Också vi tror på välfärdsstaten, på världsfred, på jämlikhet, på de eviga mänskliga rättigheterna, på rättvisa och sanning och (men säg det inte för högt) på gudsriket på jorden. - Den dystra sanningen är att människans verkliga liv utgörs av obönhörliga motsatser - dag och natt, födelse och död, lycka och elände, gott och ont. Vi är inte en gång säkra om den ena sidan någonsin ska segra över den andra, att det goda ska övervinna det onda eller glädjen segra över smärtan. Livet är ett slagfält. Det har alltid varit det och kommer alltid att så förbli och vore det inte så, skulle tillvaron upphöra.
  Ur Människan och hennes symboler av Carl Gustaf Jung
  Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.
  Bibeln, Matteusevangeliet 10:34-39
Om ni låter det födas inom er skall det, som ni har, rädda er. Om ni inte tar fram det inom er, skall det som ni inte har inom er, döda er.
Ur Thomasevangeliet, Nag Hammadi-dokumenten

Där på en bänk har en försupen solstråle just somnat in.
Vinden smeker hans kind som ingen har rört vid
på länge, länge.

Gamla älskade barn,
vad drömde din mamma om när du blev till?
Gamla älskade barn, gamla älskade barn.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn?
Vilken dag slutar barnens vän att vara vän?
När mister en människa barnets rätt
till trygghet och tröst och förlåt?
Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor
och får själv ta hand om sin gråt?
Ur Gamla älskade barn, text av Barbro Hörberg (till musik av Lars Berghagen, beklagligt nog i detta fall...)

[...] Nu är tillvaron hård
så på gata som gård,
så på krog som på pilsnerkafé.
Man får sitta så tyst
som ett trä och en byst:
kan ni se något särskilt i de'?
Nej, på Oltersdorfs tid fick man andas
och med grevar och friherrar blandas
Var man dum i sin trut
ja, så åkte man ut:
De' var ingenting särskilt me' de'.

Det var lustiga år,
men med slätkammat hår
nivelleringen gjorde entré.
Och så blev det så här:
vi är lika som bär.
Kan ni se något särskilt i de'?
Folk betalar sin skatt och är snälla
fastän inte ett skvatt originella.
Nu är tillvaron platt
som en nedsutten hatt.
Jag ser ingenting särskilt i de'. [...]

Från Kuplett av Nils Ferlin, ur Med många kulörta lyktor (bearb. - "Oltersdorfs tid" ska förstås vara "Arendorffs tid"...)

  We should replace the ragbag of specific welfare programs with a single comprehensive program of income supplements in cash - a negative income tax. It would provide an assured minimum to all persons in need, regardless of the reasons for their need, while doing as little harm as possible to their character, their independence, or their incentives to better their own conditions. A negative income tax provides comprehensive reform which would do more efficiently and humanely what our present welfare system does so inefficiently and inhumanely.
  Ur Free to Choose av Milton och Rose Friedman

[...] Det hade nog varit bra om vi hade inkasserat också Sverige under aktionen i norr. Denna stat har ju överhuvudtaget inget nationellt existensberättigande mer.
Ur Joseph Goebbels dagbok, hämtat ifrån Nazismen i dokument av Stig Jonasson

Har du ej lagt märke till, huru Gud framställer en liknelse? Ett gott ord är som ett gott träd, vars rot är fast och vars grenar sträcka sig upp mot himmelen och som bär frukt vid alla tider på sin Herres tillskyndelse. Ja, Gud framställer liknelser för människorna, för den händelse de månde låta förmana sig.
Koranen 14:24, Zetterstéens översättning (som 14:29, enligt hans ifrån praxis delvis avvikande versindelning)


Till Flaskpost - Boken om allt

Till ett barn - musiken
Till ett barn - Dags att ge sig av (mp3)

Till Flaskpost - Boken om allt

  Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höllo honom för intet.
  Bibeln, Jesaja 53:3